کارت خرید

3,799,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله دو کاربره
4,712,500ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله سه کاربره
6,844,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله پنج کاربره
5,626,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله چهار کاربره
3,190,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله یک کاربره
2,581,000ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله دو کاربره
3,190,000ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله سه کاربره
4,560,250ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله پنج کاربره
3,646,750ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله چهار کاربره
2,124,250ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله یک کاربره
1,673,300ریال
سالانه
Kaspersky Cloud Password Manager Middle East Edition یک ساله یک کاربره
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Core
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
5,321,500ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله دو کاربره
6,090,000ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله سه کاربره
8,366,500ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله پنج کاربره
6,996,250ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله چهار کاربره
4,408,000ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله یک کاربره
3,494,500ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله دو کاربره
4,103,500ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله سه کاربره
5,473,750ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله پنج کاربره
4,712,500ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله چهار کاربره
3,037,750ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله یک کاربره
1,638,500ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security for Android دو ساله یک کاربره
1,058,500ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security for Android یک ساله یک کاربره
1,552,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله دو کاربره
2,329,890ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله دو کاربره
2,718,390ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله سه کاربره
4,273,500ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله پنج کاربره
3,495,390ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله چهار کاربره
4,723,250ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله چهار کاربره
1,554,000ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله یک کاربره
1,811,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله سه کاربره
2,847,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله پنج کاربره
2,329,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله چهار کاربره
1,034,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله یک کاربره
1,596,450ریال
سالانه
Kaspersky Safe Kids یکساله یک کاربره
99,960,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
64,680,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
117,600,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
54,390,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
35,280,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
52,920,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
47,040,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
41,160,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
77,175,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
235,200,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
29,400,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دوساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
66,937,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
43,312,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
64,968,750ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
57,750,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
50,531,250ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
40,425,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
295,312,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
53,361,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
30,187,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
20,212,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
26,565,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
25,987,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
23,100,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
43,197,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
17,325,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
115,500,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
9,587,400ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله دو کاربره
11,185,300ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله سه کاربره
14,382,550ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله پنج کاربره
6,394,500ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله یک کاربره
6,390,150ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله دو کاربره
7,455,900ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله سه کاربره
9,587,400ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله پنج کاربره
4,258,650ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله یک کاربره
0ریال
سالانه
Kaspersky Total Security for Business