کارت خرید

3,406,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله دو کاربره
4,225,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله سه کاربره
6,136,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله پنج کاربره
5,044,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله چهار کاربره
2,860,000ریال
دوساله
Kaspersky Anti-Virus 2019 دو ساله یک کاربره
2,314,000ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله دو کاربره
2,860,000ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله سه کاربره
4,088,500ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله پنج کاربره
3,269,500ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله چهار کاربره
1,904,500ریال
سالانه
Kaspersky Anti-Virus 2019 یک ساله یک کاربره
1,432,600ریال
سالانه
Kaspersky Cloud Password Manager Middle East Edition یک ساله یک کاربره
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Core
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
4,771,000ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله دو کاربره
5,460,000ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله سه کاربره
7,501,000ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله پنج کاربره
6,272,500ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله چهار کاربره
3,952,000ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security 2019 دو ساله یک کاربره
3,133,000ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله دو کاربره
3,679,000ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله سه کاربره
4,907,500ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله پنج کاربره
4,225,000ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله چهار کاربره
2,723,500ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security 2019 یک ساله یک کاربره
1,469,000ریال
دوساله
Kaspersky Internet Security for Android دو ساله یک کاربره
949,000ریال
سالانه
Kaspersky Internet Security for Android یک ساله یک کاربره
1,552,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله دو کاربره
2,329,890ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله دو کاربره
2,718,390ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله سه کاربره
4,273,500ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله پنج کاربره
3,495,390ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله چهار کاربره
4,723,250ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله چهار کاربره
1,554,000ریال
دوساله
Kaspersky PURE 3.0 دو ساله یک کاربره
1,811,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله سه کاربره
2,847,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله پنج کاربره
2,329,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله چهار کاربره
1,034,890ریال
سالانه
Kaspersky PURE 3.0 یک ساله یک کاربره
1,432,600ریال
سالانه
Kaspersky Safe Kids یکساله یک کاربره
110,670,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
51,187,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
130,200,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
60,217,500ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
39,060,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
58,590,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
52,080,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
45,570,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
85,443,750ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
260,400,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
32,550,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دوساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
83,002,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
53,707,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
80,561,250ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
71,610,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
62,658,750ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
44,756,250ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
366,187,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
42,997,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
23,546,250ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
15,356,250ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
23,034,375ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
20,475,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
17,915,625ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
33,783,750ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
12,796,875ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
110,237,500,097,924,992ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
8,595,600ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله دو کاربره
10,028,200ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله سه کاربره
12,898,600ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله پنج کاربره
5,733,000ریال
دوساله
kaspersky total security 2019 دو ساله یک کاربره
5,729,100ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله دو کاربره
6,684,600ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله سه کاربره
8,595,600ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله پنج کاربره
3,818,100ریال
سالانه
kaspersky total security 2019 یک ساله یک کاربره
0ریال
سالانه
Kaspersky Total Security for Business