کارت خرید

1ریال
سالانه
1 هزینه تنظیم
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Core
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
0ریال

Kaspersky Small Office Security 3 یک ساله پنج کاربره+یک سرور+پنج موبایل
169,050,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
194,040,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
107,310,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
69,678,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
104,517,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
81,291,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
149,940,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
58,065,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
106,575,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
47,628,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
141,120,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
77,910,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
51,156,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
76,734,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
68,208,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
59,682,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
110,250,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
338,100,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
41,107,500ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دوساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
235,200,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
92,904,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
470,400,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
88,200,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
48,510,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
31,752,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
42,336,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
37,044,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
68,355,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
26,460,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
213,150,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
0ریال
سالانه
Kaspersky Total Security for Business