کارت خرید

1ریال
سالانه
1 هزینه تنظیم
Kaspersky Endpoint Security for Business - Advanced
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Core
0ریال
سالانه
Kaspersky Endpoint Security for Business - Select
0ریال

Kaspersky Small Office Security 3 یک ساله پنج کاربره+یک سرور+پنج موبایل
187,162,500ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
214,830,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
118,807,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
77,143,500ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
115,715,250ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
90,000,750ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
166,005,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
64,286,250ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
74,221,875ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
33,169,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
156,240,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
86,257,500ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
56,637,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
84,955,500ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله نه کاربر+یک سرور+نه موبایل
75,516,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
66,076,500ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
122,062,500ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
374,325,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دو ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
39,585,000ریال
دوساله
Kaspersky Small Office Security 5 دوساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
235,226,040,000,000,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله بیست و پنج کاربر+سه سرور+بیست و پنج موبایل
102,858,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
520,800,000ریال
سه سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 سه ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
61,425,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله بیست کاربر+دو سرور+بیست موبایل
33,783,750ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله ده کاربر+یک سرور+ده موبایل
22,113,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله شش کاربر+یک سرور+شش موبایل
29,484,000ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هشت کاربر+یک سرور+هشت موبایل
25,798,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله هفت کاربر+یک سرور+هفت موبایل
47,604,375ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پانزده کاربر+دو سرور+پانزده موبایل
18,427,500ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنج کاربر+یک سرور+پنج موبایل
148,443,750ریال
سالانه
Kaspersky Small Office Security 5 یک ساله پنجاه کاربر+پنج سرور+پنجاه موبایل
0ریال
سالانه
Kaspersky Total Security for Business